Projectleider Maatregelenpakket Landbouw

Opdrachtbeschrijving

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Aanleiding
Afgelopen juli heeft Gedeputeerde Staten van Utrecht het Concept- Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) vastgesteld. Het UPLG is opgesteld in lijn met de doelen zoals beschreven in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Uitganspunt is dus een integrale aanpak voor de verbetering van natuur, water en klimaat. De provincie stelt het realiseren van een toekomstbestendig en vitaal platteland, met blijvend ruimte voor een natuurinclusieve, duurzame en rendabele landbouw, als belangrijke randvoorwaarde om het UPLG te kunnen realiseren. Voor de uitvoering van het UPLG is samenwerking met waterbeheerders, landbouw- en natuurorganisaties, de verschillende terreinbeheerders, agrarische ondernemers, gemeenten en andere belanghebbenden in het gehele Utrechtse landelijke gebied cruciaal.

Het huidige concept-UPLG is in juli ingediend bij het Rijk. Ambtelijk moet de volgende versie voor de zomer van 2024 klaar zijn. Op deze website over het UPLG is meer informatie over het conceptplan en het proces te vinden.

Tegelijk met het indienen van het concept-UPLG zijn ook zes zogenaamde maatregelpakketten ingediend. Het gaat hierbij om maatregelen die als ‘no-regret’ worden beschouwd. En waarmee wij als Utrecht gedurende de verdere uitwerking en vaststelling van het definitieve UPLG aan de slag willen gaan. Het is nog onzeker hoeveel financiële middelen het Rijk voor 2024 en de jaren daarna beschikbaar zal stellen voor de realisatie van het UPLG. Voor het Maatregelpakket is de volgende deadline voor indiening bij LNV 1 april 2024.

Vrijwel tegelijk met het afronden van het concept UPLG en de concept-maatregelpakketten is het coalitieakkoord naar buiten gekomen. De duurzame bedrijfsplannen komen zowel in het Maatregelpakket landbouw als het coalitieakkoord terug. Een samenvatting van het Maatregelpakket Landbouw is op verzoek beschikbaar.

Opdracht
De komende maanden moeten een aantal onderdelen die in het coalitieakkoord een Maatregelpakket genoemd worden verder worden uitgewerkt. Het gaat dan met name om:

1. Het onderdeel ‘duurzame bedrijfsplannen‘:
De volgende werkzaamheden zijn voorzien:

 • Bureaustudie om te komen tot een overzicht met voorbeelden van (onder meer) andere provincies en het Rijk
 • Interviews met medewerkers van andere overheden en / of adviesbureaus die betrokken waren bij het de uitwerking van deze regelingen
 • Interview met stakeholders (waaronder eindgebruiker van de beoogde regeling)
 • Opstellen van een rapportage met mogelijk varianten en voor- en nadelen
 • Uitwerken van een voorstel voor de gedeputeerde en GS
 • Uitwerken van een regeling ‘duurzame bedrijfsplannen‘ voor de provincie Utrecht
 • een selectie
 •  

2. Het onderdeel ‘Voer & management maatregelen’.

 • Bureaustudie van de beoogde maatregelen in Utrecht en voorbeelden bij andere provincies.
 • Interviews met medewerkers van andere overheden en / of adviesbureaus die betrokken waren bij het de uitwerking van regelingen die zijn opgesteld voor deze maatregelen.
 • Interview met stakeholders (waaronder eindgebruiker van de beoogde regeling)
 • Uitwerken van een regeling (waaronder provinciale subsidies)

3. Overige werkzaamheden die voortvloeien uit het maatregelpakket landbouw of het UPLG. De ontwikkelingen rondom beide documenten zijn erg onzeker. Met name ook door besluitvorming door het Rijk. Daarom is een exacte planning van de werkzaamheden die een provincie moet oppakken lastig te maken. Mochten er werkzaamheden voordoen die samenhangen met beide beleidsdocumenten, dan passen wij graag jouw werkzaamheden hierop aan. Uiteraard in goed overleg met jou en passend bij jou kennis en competenties.
Plaats in de organisatie

 • Je werkt onder aansturing van drie medewerkers landbouw van de provincie Utrecht. Iedere twee weken heb jij met hen een afstemmingsoverleg. De samenstelling van deze groep en de frequentie van het overleg kan in goed overleg worden aangepast.
 • Het staat je uiteraard vrij om naar eigen inzicht andere collega’s te betrekken bij je werkzaamheden.
 • Bij onduidelijkheden, problemen bij de voortgang van je werkzaamheden of andere zaken is de coördinator van het cluster Landbouw & Voedsel je eerste aanspreekpunt (dit is een van de hierboven genoemde drie medewerkers). Mocht dit niet tot voor jou werkbare oplossingen leiden dan kun je terecht bij de teamleider Natuur en Landbouw.
 • Voor het opstellen van bijvoorbeeld de subsidieregelingen kun je gebruik maken van onder meer de collega’s met juridische kennis van dit soort regelingen. Maar jij ben degene die de uitwerking op zich neemt.
   

Functie-eisen

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar op het gebied van projectmanagement;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in ontwikkeling van voortgang- en monitoringssystemen;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met beleidsadvisering bij (of in opdracht van) een overheid in de afgelopen 7 jaar;
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met advisering in en over de agrarische sector bij een overheid of adviesbureau in de afgelopen 7 jaar;
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van regelingen en subsidies.

Competenties
1. Je bent resultaatgericht.
2. Je bent analytisch en nauwgezet.
3. Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. Je spreekt zowel de taal van de ambtenaar als de agrariër.
4. Je hebt voldoende kennis van de landbouw sector in brede zin.
 

Aanbod

Een bovengemiddeld salaris bij Flexpeople;

 • 8% vakantiegeld;
 • 25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur;
 • Volledige reiskostenvergoeding;
 • Opleidings- en trainingsmogelijkheden;
 • Prima pensioenregeling.
 • Als je specifieke wensen hebt, maken we hier aparte afspraken over.

Solliciteer op deze functie

Heb je een vraag over deze vacature?

Neem contact op met Bartold van der Waal.